Розклади занятьТематичний план практичних занять та  вебінарів 

з БІОЛОГІЇ

для слухачів підготовчого відділення

Буковинського державного медичного університету

 

Тема заняття

Кількість годин

вебінари
он-лайн

практичні

заняття

1

Вступ. Перевірка вихідного рівня підготовки слухачів

2

2

Основні ознаки живого. Рівні організації життя*

2

Молекулярний рівень організації життя

3

Елементний склад організмів. Вода, солі та інші неорганічні сполуки в організмах. Органічні сполуки в організмах (вуглеводи, ліпіди, білки) *

2

2

4

Органічні сполуки в організмах (нуклеїнові кислоти, АТФ). Біологічно активні речовини. Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології *

2

2

Клітинний рівень організації життя

5

Структурна організація клітин *

2

2

6

Поділ клітин *

2

2

7

Обмін речовин та перетворення енергії.
Розв
’язування вправ на моделювання процесів транскрипції і трансляції*

2

2

Неклітинні форми життя

8

Віруси. Пріони. Віроїди *

1

1

Організмовий рівень організації життя

9

Бактерії. Загальна характеристика прокаріотів *

1

1

10

Рослини. Загальна характеристика царства Рослини. Тканини рослин. Вегетативні та генеративні органи рослин*

2

2

11

Нижчі і спорові рослини. Гриби. Лишайники *

2

4

12

Відділ Голонасінні. Відділ Покритонасінні*

2

2

13

Тварини. Загальна характеристика царства Тварини. Тканини тварин. Підцарство Од­ноклітинні. Підцарство Багатоклітинні:Тип Кишково­порожнинні. Тип Плоскі черви*

2

2

14

Тип Круглі черви. Тип Кільчасті черви. Тип Молюски. Тип Членистоногі *

2

2

15

Тип Хордові. Клас Ланцетники. Надклас Риби. Клас Земноводні *

2

2

16

Тип Хордові. Клас Плазуни. Клас Птахи. Клас Ссавці *

2

2

17

Людина. Тканини організму людини. Функціональні системи органів. Опорно-рухова система*

2

2

18

Серцево-судинна система. Лімфа та Лімфообіг*

2

2

19

Дихальна система. Травна система*

2

2

20

Сечовидільна система. Шкіра*

2

2

21

Гуморальна та нервова регуляції функцій. Рефлекс. Рефлекторна дуга*

2

2

22

Нервова система. Сенсорні системи. Вища нервова діяльність людини*

2

2

23

Розмноження організмів. Індивідуальний розвиток організмів *

2

2

24

Спадковість і мінливість. Селекція*

2

4

25

Розв’язування генетичних задач: моно- і дигібридне схрещування, взаємодія алельних генів: повне і неповне домінування, кодомінування, зчеплене зі статтю успадкування*

2

2

Надорганізмові рівні організації життя

26

Екологічні фактори. Середовище існування. Екосистеми.

Розв’язування задач з екології*

2

2

27

Популяційно-видовий рівень організації життя.

Біосфера. Охорона видового різноманіття організмів *

2

2

Історичний розвиток органічного світу

28

Основи еволюційного вчення.
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу*

2

2

29

Підсумковий контроль

2

Всього

52

56

 

Тематичний план практичних занять та  вебінарів

 з ХІМІЇ

для слухачів підготовчого відділення

Буковинського державного медичного університету


Тема заняття

Кількість годин

вебінари

практичні

заняття

1.         

Вступ. Перевірка вихідного рівня підготовки слухачів.

-

2

2.         

Основні хімічні поняття. Речовина.

2

2

3.         

Основні закони хімії. Типові розрахунки в хімії.

2

2

4.         

Хімічна реакція. Урівнювання рівнянь реакції. Розрахункові задачі на рівняння реакції.

2

2

5.         

Будова атома. Електронні конфігурації атомів хімічних елементів.

2

2

6.         

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

2

2

7.         

Хімічний зв'язок. Розрахункові задачі на вихід реакції.

2

2

8.         

Суміші речовин. Розчини. Розрахункові задачі на розчини та суміші.

2

2

9.         

Основні класи неорганічних сполук. Оксиди.

2

2

10.     

Основні класи неорганічних сполук. Основи. Розрахункові задачі на домішки.

2

2

11.     

Основні класи неорганічних сполук. Кислоти.

2

2

12.     

Основні класи неорганічних сполук. Солі. Амфотерні сполуки. Розрахункові задачі на надлишок і недостачу.

2

2

13.     

Загальні відомості про металічні елементи та метали.

2

2

14.     

Лужні і лужноземельні метали. Алюміній. Ферум.

2

2

15.     

Неметалічні елементи. Гідроген, галогени.

2

2

16.     

Неметалічні елементи. Оксиген і Сульфур.

2

2

17.     

Неметалічні елементи. Нітроген і Фосфор.

2

2

18.     

Неметалічні елементи. Карбон і Силіцій.

2

2

19.     

Теоретичні основи органічної хімії.

2

2

20.     

Вуглеводні: Алкани, алкени, алкіни.

2

2

21.     

Ароматичні вуглеводні. Бензен.

2

2

22.     

Природні джерела вуглеводнів та їх переробка.

2

2

23.     

Спирти. Фенол.

2

2

24.     

Альдегіди.

2

2

25.     

Карбонові кислоти

2

2

26.     

Аміни. Амінокислоти. Білки.

2

2

27.     

Синтетичні ВМС і полімерні матеріали на їх основі.

2

2

28.     

Підсумковий контроль рівня засвоєння знань.

-

2

Всього

52

56